VĂN BẢN VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ


STT Tên văn bản
1 Luật Giá số 11/2012/QH13
2 Nghị định 89/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về Thẩm định giá
3 Thông tư 158/2014/TT-BTC Ban hành tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam số 01,02,03 và 04
4 Thông tư 28/2015/TT-BTC Ban hành tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam số 05,06 và 07

ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI