Thẩm định giá Doanh nghiệp


A. Khái niệm

Là việc ước tính giá trị của Doanh nghiệp hay lợi ích của nó theo một mục đích nhất định bằng cách sử dụng các phương pháp phù hợp

B. Mục đích

- Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A)
- Phát hành cổ phiếu, bán cổ phiếu ra công chúng
- Chứng minh năng lực tài chính
- Cải tổ doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh doanh
- Phục vụ để cổ phần hóa, liên doanh, góp vốn
- Thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp

C. Các yếu tố tác động đến giá trị doanh nghiệp

- Các yếu tố khách quan:
+ Phân tích ngành.
+ Ảnh hưởng của tình hình và xu hướng kinh tế quốc gia .
+ Các yếu tố cạnh tranh bên ngoài.
- Các yếu tố chủ quan:
+ Các báo cáo tài chính – Đảm bảo độ chính xác.
+ Tài sản – Xác thực giá trị, tình trạng, và quyền sở hữu.
+ Nguồn nhân lực – Xác định điểm mạnh, điểm yếu của đội ngũ nhân viên.
+ Chiến lược bán hàng – Phân tích các chính sách bán hàng, bao gồm các đánh giá về tính hiệu quả và không hiệu quả.
+ Marketing – Xem xét tính hiệu quả của các chương trình, chiến lược marketing.
+ Lĩnh vực hoạt động – đánh giá lĩnh vực hoạt động của công ty.
+ Đối thủ cạnh tranh – Hiểu và nắm bắt được các mối đe dọa cạnh tranh tiềm tàng.
+ Hệ thống quản lý nội bộ – hiệu quả chưa? Có cần thiết cải tiến không?
+ Các vần đề về luật pháp - thuế, cơ cấu vốn…
+ Các hợp đồng và hợp đồng cho thuê.
+ Hệ thống các nhà cung cấp – Độ tin cậy cũng như các điều khoản thương mại.

D. Phương pháp thẩm định giá trị doanh nghiệp

- Phương pháp tài sản
- Phương pháp thu nhập
- Phương pháp so sánh thị trường

ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI