HỆ THỐNG CÁC TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM


Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định Việt Nam xin giới thiệu chi tiết Hệ thống các Tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam như sau:

1. Thông tư 158/2014/TT-BTC Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01, 02, 03 và 04

- Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01 – Những quy tắc đạo đức hành nghề thẩm định giá;
- Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 02 – Giá trị thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá;
- Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 03 – Giá trị phi thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá;
- Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 04 – Những nguyên tắc kinh tế chi phối hoạt động thẩm định giá.

Download Thông tư 158/2014/TT-BTC

2. Thông tư 28/2015/TT-BTC Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05, 06, 07

- Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05 - Quy trình thẩm định giá;
- Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 06 - Báo cáo kết quả thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá và hồ sơ thẩm định giá;
- Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 07 - Phân loại tài sản trong thẩm định giá.

Download Thông tư 28/2015/TT-BTC Download Phụ lục Thông tư 28/2015/TT-BTC

3. Thông tư 126/2015/TT-BTC Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08, 09 và 10

- Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08 - Cách tiếp cận từ thị trường; - Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 09 - Cách tiếp cận từ chi phí; - Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 10 - Cách tiếp cận từ thu nhập.

4. Thông tư 145/2016/TT-BTC Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 11

- Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 11 - Thẩm định giá Bất động sản

5. Thông tư 122/2017/TT-BTC Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12

- Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12 - Tiêu chuẩn Thẩm định giá Doanh nghiệp

6. Thông tư 06/2014/TT-BTC Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 13

- Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 13 - Thẩm định giá Tài sản Vô hình

ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI