Trang chủ » Văn bản pháp luật

Thông tư 28/2015/TT-BTC

Thông tư 28/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 03 năm 2015 ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05, 06 và 07

[ Download ]

Thông tư 158/2014/TT-BTC

Thông tư 158/2014/TT-BTC ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01, 02, 03 và 04

[ Download ]

Thông tư 06/2014/TT-BTC ngày 7/1/2014

Thông tư số 06/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 7/1/2014 ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá số 13

[ Download ]

Thông tư 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính

Quy định việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá

[ Download ]

Thông tư số 31/2014/TT-BTC ngày 7/3/2014 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

[ Download ]

Quyết định Số: 22/2014/QĐ-UBND Hạn mức đất năm 2014

Ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố được Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao về hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội

[ Download ]

Hệ số điều chỉnh giá đất Bình Dương 2015

Quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

[ Download ]