Trang chủ » Dữ liệu

Thông tư 36/2014/TT-BTNMT

Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất

[ Download ]

Nghị định 44/2014/NĐ-CP

Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất

[ Download ]

Quyết định số 507/QĐ-BXD ngày 27/04/2015

Quyết định số 507/QĐ-BXD ngày 27/04/2015 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

[ Download ]