Trang chủ » Dịch vụ » Xác định giá trị doanh nghiệp » Phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp
Phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp

Phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp

Phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp

  • Phương pháp giá trị tài sản thuần;
  • Phương pháp chiết khấu luồng cổ tức;
  • Phương pháp chiết khấu lợi nhuận;
  • Phương pháp chiết khấu dòng tiền;
  • Phương pháp hệ số giá/ thu nhập (P/E).

Bình luận