Trang chủ » Dịch vụ » Xác định giá trị doanh nghiệp » Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp
Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp

Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp

Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp

 • Bảng cân đối kế toán thời điểm thẩm định giá.
 • Bảng kết quả hoạt động kinh doanh thời điểm thẩm định giá.
 • Bảng lưu chuyển tiền tệ.
 • Bảng cân đối tài khoản thời điểm thẩm định giá.
 • Phương án sản xuất kinh doanh của DN trong 1-5 năm (nếu có).
 • Các bảng đối chiếu các tài khoản.
 • Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.
 • Các khoản đầu tư ngắn và dài hạn.
 • Các khoản phải thu, phải trả.
 • Hàng tồn kho, công cụ dụng cụ.
 • Các khoản vay ngắn và dài hạn.
 • Chênh lệch tỷ giá trong thanh toán.
 • Bảng kê chi tiết tài sản cố định tại thời điểm cổ phần hóa.
 • Các văn bản pháp lý khác liên quan đến cổ phần hóa.
 • Các thông tin về doanh nghiệp như: nhãn hiệu, chiến lược kinh doanh, chiến lược maketing ( gồm chiến lược sản phẩm, chiến lược giá, chiến lược phân phối và khuyến mãi) trong thời gian 5 năm tới…
 • Tất cả các giấy tờ pháp lý liên quan đến tài sản (bất động sản và động sản) của doanh nghiệp.

Bình luận