Trang chủ » Dịch vụ » Xác định giá trị doanh nghiệp » Đối tượng xác định giá trị doanh nghiệp
Đối tượng xác định giá trị doanh nghiệp

Đối tượng xác định giá trị doanh nghiệp

Đối tượng xác định giá trị doanh nghiệp

      Đối tượng áp dụng là các công ty:

  • Đã và đang chuẩn bị cổ phần hóa;
  • Dự kiến sẽ có những thay đổi đáng kể về quyền sở hữu hoặc cơ cấu vốn của Công ty: sáp nhập, liên doanh, liên kết, chuyển nhượng vốn, mua bán công ty, nhượng quyền kinh doanh…;
  • Chuẩn bị phát hành trái phiếu lần đầu tiên ra công chúng;
  • Đang trên đà phát triển và mở rộng quy mô hoạt động hoặc có sự thay đổi về tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bình luận