Trang chủ » Dịch vụ » Thẩm định phương tiện vận tải » Phương pháp thẩm định phương tiện vận tải
Phương pháp thẩm định phương tiện vận tải

Phương pháp thẩm định phương tiện vận tải

Các phương pháp thẩm định phương tiện vận tải

– Phương pháp so sánh/ so sánh trực tiếp.

– Phương pháp chi phí ( phương pháp giá thành).

– Phương pháp thu nhập (còn gọi là phương pháp đầu tư hoặc phương pháp vốn hóa).

– Phương pháp lợi nhuận ( hay phương pháp hạch toán) .

– Phương pháp thặng dư (hay phương pháp phân tích kinh doanh / phát triển giả định).

– Phương pháp áp dụng hệ số.

– Các phương pháp phù hợp khác …

Bình luận