Trang chủ » Dịch vụ » Thẩm định phương tiện vận tải » Mục đích thẩm định phương tiện vận tải
Mục đích thẩm định phương tiện vận tải

Mục đích thẩm định phương tiện vận tải

Mục đích của thẩm định phương tiện vận tải

– Mua bán, chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, vay vốn ngân hàng.

– Bảo hiểm và bồi thường tài sản.

– Xử lý nợ, bán đấu giá.

– Phân chia tài sản, xử lý trong các vụ việc.

– Tính thuế và hạch toán sổ sách kế toán, báo cáo tài chính.

– Đầu tư và góp vốn doanh nghiệp, góp vốn liên doanh liên kết, cổ phần hóa.

– Xác định giá trị đầu tư.

– Chứng minh tài sản du học, du lịch, định cư ở nước ngoài.

– Phục vụ thuê tài chính.

– Và các mục đích khác.

Bình luận